С Т А Т У Т
громадської організації
«_______________ аероклуб»

___________________ район _______________ обл.
20__ р.

1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «______________» (надалі «Об’єднання») у відповідності до Закону України «Про об’єднання громадян» є громадською організацією, яка створена шляхом об’єднання громадян для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів.

1.2. Об’єднання створено згідно з рішенням загальних зборів засновників від ____________200__ року і діє на основі добровільності і рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

Об’єднання вільне у виборі напрямку своєї діяльності для досягнення статутної мети.

1.3. Засновниками Об’єднання є :
_________________ — що мешкає за адресою: ___________________;
_________________ — що мешкає за адресою: ___________________;
_________________ — що мешкає за адресою: ___________________.

1.4. Об’єднання утворюється як неприбуткова організація, діяльність якої не спрямована на отримання прибутку згідно з чинним в Україні законодавством та нормативними документами, що визначають, регулюють та обмежують юридичні права та економічну діяльність подібних організацій.

Об’єднання веде господарську діяльність, передбачену цим Статутом, у межах, які визначаються необхідністю функціонування органів об’єднання, його апарату, та досягнення поставлених Статутом цілей, зберігання, обслуговування, накопичення майна та коштів об’єднання, а також розпорядження майном та коштами об’єднання.

Члени об’єднання не отримують у будь-якій формі прямого прибутку (дивідендів) від його діяльності.

1.5. Об’єднання є юридичною особою. Об’єднання набуває статус юридичної особи з дня реєстрації, що відбувається в порядку, який встановлений чинним законодавством України.

1.6. Об’єднання має самостійний баланс та самостійний бюджет, поточний та інші рахунки в установах банків. Має та використовує власну печатку зі своїм найменуванням та штамп, а також символіку та інші атрибути, які затверджені органами правління та зареєстровані в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.7. Фонди

Об’єднання утворюються за рахунок членських внесків, інших надходжень, передбачених цим Статутом, надходжень з державного бюджету та благодійних внесків юридичних та фізичних осіб.

1.8. Об’єднання для досягнення мети своєї діяльності та у процесі здійснення всіх видів діяльності, передбачених цим Статутом, має право від свого імені укладати угоди (контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав та нести відповідальність, що пов’язана з його діяльністю, бути позивачем або відповідачем у суді , арбітражному або третейському суді.

1.9. Об’єднання у межах ведення господарської діяльності відповідно до п.1.4 цього Статуту, може створювати філії, представництва, інші структурні підрозділи без права юридичної особи як в Україні, так і за її межами.

З метою виконання статутних завдань і цілей Об’єднання має право здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

1.10. Об’єднання несе відповідальність за свої зобов’язання за рахунок власних коштів у відповідності до чинного в Україні законодавства. Об’єднання не несе відповідальності за борги та зобов’язання своїх членів. Відповідальність та зобов’язання членів-засновників Об’єднання обмежуються сумою їхніх внесків до статутного фонду Об’єднання.

1.11. Об’єднання створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на території _______________району _________________.

1.12. Об’єднання має наступну назву: «________________».
Англійською: «___________»

1.13. Офіційно зареєстрованою юридичною адресою Об’єднання слід вважати :__________________

2. Мета, завдання та напрямки діяльності Об’єднання

2.1. Метою Об’єднання є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, спортивних інтересів членів Об’єднання та створення умов для всебічного розвитку авіаційних видів діяльності своїх членів та авіаційних видів спорту.

2.2. Основним завданням Об’єднання є:

— сприяння у вихованні морально — та фізично здорового покоління;
— створення умов молоді та дорослим для занять авіаційними видами діяльності та спорту;
— створення умов для спортивно-технічної підготовки молоді;
— надання можливостей всім бажаючим для реалізації індивідуальних потреб в авіаційно-спортивній, авіаційно-технічній та аматорській діяльності;
— забезпечення умов для оволодіння знаннями авіаційних норм і правил, практичними уміннями та навиками польотів на авіаційній техніці;
— забезпечення умов для виконання польотів з забезпеченням виконання вимог безпеки польотів, правил використання повітряного простору та інших авіаційних норм і правил;
— пропаганда та популяризація авіаційного спорту в Україні, підвищення його ролі у всебічному та гармонічному розвитку особи, формування здорового способу життя, залучення молоді до занять авіаційними видами спорту, її патріотичного виховання, поширення використання повітряних суден для задоволення особистих потреб людини та потреб суспільства;
— здійснення початкової підготовки та удосконалення майстерності авіаційних спортсменів, пілотів-аматорів та іншого авіаційного персоналу з напрямків своєї діяльності;
— розробка та удосконалення системи підготовки висококваліфікованих фахівців: авіаційних спортсменів, тренерів, суддів, пілотів-аматорів та іншого авіаційного персоналу;
— участь у формуванні та підготовці національних збірних команд з авіаційних видів спорту;
— забезпечення безпеки польотів повітряних суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких повітряних суден, повітряних суден аматорської конструкції, парашутних стрибків та ефективного використання повітряного простору повітряними суднами даної галузі;
— здійснення контролю за діяльністю своїх членів по забезпеченню безпеки польотів в межах своїх повноважень;
— взаємодія з розробниками та виробниками авіаційної техніки і здійснення, в межах своїх повноважень, контролю на відповідність діючим нормативам якості надлегких повітряних суден і іншої спортивної авіаційної техніки з метою створення конкурентноздатних її зразків та забезпечення безпеки польотів;
— розвиток і зміцнення зв’язків з національними та міжнародними спортивними федераціями, асоціаціями, об’єднаннями, іншими спортивними організаціями, сприяння активній діяльності федерацій авіаційних видів спорту в міжнародних спортивних організаціях та об’єднаннях;
— участь в інформаційній діяльності з метою поширення та пропаганди в Україні та за її межами національних авіаційних досягнень і традицій;
— надання організаційної та учбово-методичної допомоги авіаційним організаціям та об’єднанням в підготовці авіаційних спортсменів, пілотів-аматорів, початкова підготовку авіаційних спортсменів, пілотів-аматорів і авіаційного персоналу з напрямків своєї діяльності та удосконалення їх майстерності.

2.3. Для досягнення своєї мети Об’єднання серед своїх членів здійснює свою діяльність у таких напрямках:

— організація польотів на авіаційній техніці;
— проведення змагань з авіаційних видів спорту та участь у змаганнях, виставках, демонстраційних польотах, тощо;
— організація відпочинку членів Об’єднання, а також проведення спортивних зборів;
— зміцнення матеріально-технічної бази Об’єднання;
— організація занять з авіаційних дисциплін;
— організація забезпечення вимог безпеки польотів, авіаційних правил та авіаційного законодавства України;
— участь у формуванні з найкращих спортсменів національних збірних команд з авіаційних видів спорту і проведенні їх підготовки для участі в міжнародних змаганнях;
— створення та організація роботи авіаційних навчальних закладів, сертифікаційних центрів з напрямків своєї діяльності в межах своїх повноважень;
— здійснення необхідної господарської діяльності з метою забезпечення виконання статутних завдань згідно чинного законодавства;
— здійснення міжнародної діяльності з питань спортивної та аматорської тематики згідно чинного законодавства;
— створення і вдосконалення навчально-матеріальної, авіаційно-спортивної та авіаційно-технічної бази для виконання авіаційної діяльності та технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки своїх членів;
— сприяння своїм членам в організації спортивних польотів, парашутних стрибків;
— організація, проведення та участь в показових авіаційних виступах, авіаційно-технічних виставках, конкурсах, ярмарках, семінарах, аукціонах, міжнародних змаганнях з авіаційних видів спорту, тощо;
— організація та участь в здійсненні авіатуристичної діяльності, перельотів.

Об’єднання не має права втручатись у не клубну діяльність будь-кого з її членів. Контроль та забезпечення виконання вимог авіаційних нормативних документів та безпеки польотів серед своїх членів Об’єднання проводить в межах своїх повноважень.

Авіаційна діяльність Об’єднання здійснюється згідно чинного авіаційного законодавства України.

Діяльність Об’єднання може проводитися в інших напрямках, не заборонених чинним законодавством, які відповідають цілям та завданням, визначеним даним статутом.

3. Права та обов’язки Об’єднання.

3.1. Для здійснення мети та завдань, визначених цим Статутом, Об’єднання користується правом:

— виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
— представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
— ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
— створювати установи та організації;
— одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і своїх завдань;
— вносити пропозиції до органів влади і управління;
— розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі;
— засновувати засоби масової інформації;
— засновувати підприємства для виконання статутної мети;
— використовувати найману працю не членів Об’єднання та оплачувати її.

Об’єднання користується іншими правами, передбаченими законодавством України.

3.2. Об’єднання може вступати до українських, а також міжнародних суспільних (неурядових) організацій, створювати українські та міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також приймати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

3.3. Об’єднання зобов’язане:

— оприлюднювати свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати в порядку передбаченому чинним законодавством;
— не втручатися в діяльність державних органів, службових осіб, та у діяльність інших об’єднань громадян;
— повідомляти у 5-денний термін до органу реєстрації про зміни, що сталися у Статуті Об’єднання;
— вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність;
— зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених законодавством;
— у встановленому порядку подавати фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати;
— авіаційну діяльність здійснювати згідно чинного авіаційного законодавства України.

4. Членство в Об’єднанні.

4.1. Членом Об’єднання може бути будь-яка фізична особа, яка:

— подала до керівного органу Об’єднання письмову заяву з проханням прийняти її до складу членів Об’єднання, у якій письмово підтвердила згоду з Статутом Об’єднання та обов’язок виконувати правила діяльності членів Об’єднання;
— виконує вимоги Статуту Об’єднання та інших документів та внутрішніх правил Об’єднання, які приймаються у відповідності з Статутом;
— своєчасно сплачує членські внески та приймає участь у загальних організаційних та господарських заходах Об’єднання.

4.2. Число членів Об’єднання не обмежується.

4.3. Усі члени Об’єднання мають рівні права:

а) брати участь в усіх заходах Об’єднання, висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Об’єднання;
б) брати участь у виборах виконавчих та інших органів Об’єднання, висувати свою власну та інші кандидатури та бути обраним до органів, створених Об’єднанням;
в) звертатись до Об’єднання за допомогою щодо захисту своїх інтересів та за іншою підтримкою їхньої діяльності, при цьому зазначені захист та допомога мають не виходити за межі мети та видів діяльності Об’єднання, встановлених Статутом та іншими документами Об’єднання;
г) виходити з Об’єднання у будь-який час за письмовою заявою.

4.4. Усі члени Об’єднання зобов’язані:

а) діяти у повній відповідності до цілей та завдань Об’єднання, що визначені Статутом;
б) виконувати вимоги Статуту Об’єднання та інших документів та внутрішніх правил Об’єднання, які приймаються у відповідності з Статутом;
в) своєчасно сплачувати членські внески в розмірах, встановлених рішенням Загальних Зборів членів Об’єднання;
г) приймати участь у загальних організаційних та господарських заходах Об’єднання.

4.5. Усі члени Об’єднання повинні у своїй діяльності сприяти виконанню статутних завдань Об’єднання, додержуватись вимог Статуту та діючих нормативних авіаційних документів.

4.6. Права та привілеї будь-якого члена Об’єднання ні в який спосіб не можуть бути передані або делеговані іншій фізичній особі.

4.7. Рішення про припинення будь-якого членства в Об’єднання (про виключення члена з Об’єднання) може бути прийняте у випадках невиконання членом його обов’язків, втрати ділових контактів із Об’єднанням, у разі порушення Статуту та діючих нормативних авіаційних документів або добровільно за власною письмовою заявою.

Рішення про виключення члена Об’єднання приймається Президентом Об’єднання або рішенням Загальних Зборів.

4.8. Рішення щодо вступних, членських, щорічних та інших членських внесків має бути затверджено Загальними Зборами.

5. Порядок утворення і діяльності керівних органів та їх повноваження.

5.1. Вищим керівним органом Об’єднання є Загальні Збори членів Об’єднання, які скликаються не рідше одного разу на рік.

5.2. До компетенції Загальних Зборів відносяться:

— визначення головних напрямків діяльності Об’єднання, затвердження планів та звітів про їх виконання;
— визначення організаційної структури Об’єднання;
— затвердження Статуту та внесення в нього змін і доповнень;
— обрання та усунення Президента Об’єднання;
— затвердження розмірів вступних, членських, щорічних та інших членських внесків;
— визначення порядку покриття збитків;
— затверджувати господарські угоди Об’єднання на суму, що перевищує десять тисяч доларів США або еквівалентну суму у національній валюті України;
— затверджувати проект бюджету (кошторису витрат) Об’єднання на наступний рік, звіти про виконання планів Об’єднання у тому числі бюджету Об’єднання, а також інші документи з діяльності, передбаченої цим Статутом.

Кожний член Об’єднання має на Зборах один голос, і якщо це не визначено іншими положеннями Статуту, простої більшості голосів членів Об’єднання, що були присутні на Зборах, має бути достатньо для вирішення любого питання або результатів голосування за умови присутності не менш 50 % членів.

Керівництво поточною діяльністю Об’єднання та нагляд за діяльністю апарату управління здійснюється її Президентом, який обирається Загальними Зборами членів Об’єднання.

Термін та умови обрання Президента Об’єднання обмежуються рішенням Загальних Зборів членів Об’єднання. Президент Об’єднання без доручення представляє Об’єднання у відносинах з іншими організаціями, урядом, тощо.

5.3. Президент здійснює керівництво діяльністю Об’єднання у межах компетенції, визначеної цим Статутом. Вибори Президента проводяться не рідше одного разу на чотири роки на чергових Зборах Об’єднання. Рішення про порядок виборів Президента приймається Зборами.

5.4. До компетенції Президента Об’єднання відноситься таке:

— затверджувати внутрішні положення, що регулюють роботу Об’єднання та управління ним;
— підписувати від імені Об’єднання будь-які документи, угоди, без довіреності представляти Об’єднання у відносинах з державними установами та організаціями, підприємствами, а також іншими юридичними та фізичними особами;
— приймати в Об’єднання нових членів та виключати існуючих членів з Об’єднання на умовах та в порядку, що передбачений цим Статутом;
— публікувати звіти про діяльність та резолюції Об’єднання;
— приймати рішення про склад робочих груп, комісій та підкомісій Об’єднання, а також про надання прав структурним підрозділам Об’єднання та делегування необхідних повноважень щодо діяльності, яку вони виконують;
— створювати робочі групи, комісії та підкомісії Об’єднання, визначати їхні обов’язки та керувати або здійснювати нагляд за їхньою діяльністю;
— здійснювати нагляд за виконанням затвердженого оперативного кошторису;
— використовуючи апарат Об’єднання готувати, скликати та проводити Збори Об’єднання;
— забезпечувати та контролювати виконання рішень Зборів;
— на підставі затверджених Зборами основних напрямків діяльності затверджувати плани діяльності Об’єднання ;
— координувати діяльність авіаційно-спортивної та аматорської діяльності членів Об’єднання, які володіють та (або) використовують повітряні судна спортивного призначення, повітряні кулі, надлегкі повітряні судна та повітряні судна аматорської конструкції;
— розробляти внутрішні та приймати участь в розробці та удосконаленні державних авіаційних нормативних Правил, а також розробляти, затверджувати та впроваджувати методи контролю за виконання цих норм членами та потенційними членами Об’єднання;
— затверджувати штатний розклад апарату Об’єднання;
— приймати рішення з інших питань, що не входять згідно з цим Статутом до компетенції інших органів Об’єднання.

Здійснюючи свої повноваження Президент приймає рішення, які мають бути викладені у відповідному наказі, розпорядженні тощо.

5.5. Президент Об’єднання на свій розсуд назначає виконавчого Директора Об’єднання для здійснення останнім господарчої діяльності Об’єднання та керівництва поточною діяльністю апарату управління.

5.6. Президент набуває своїх повноважень від дати, коли він був обраний Загальними Зборами.

5.7.Головні обов’язки Президента визначаються цим Статутом. Інші обов’язки Президента можуть визначатися Загальними Зборами. У випадку рівної кількості голосів на засіданнях Загальних Зборів Президент має право другого, вирішального голосу.

5.8. Безпосереднє виконання завдань Об’єднання та його господарську діяльність здійснює апарат Об’єднання, який складається із співробітників Об’єднання та очолюється Директором Об’єднання. Кількісний склад апарату, умови та порядок його оплати та інші питання роботи апарату Об’єднання визначаються у порядку, що встановлений Статутом, а також іншими документами Об’єднання, передбаченими її Статутом.

Співробітники апарату Об’єднання працюють на умовах трудового договору, укладеного ними з Об’єднанням та приймаються на роботу Президентом або Директором Об’єднання, дотримуючись поточного кошторису Об’єднання.

Кандидати на керівні посади апарату Об’єднання з авіаційних напрямків мають бути письмово погоджені на посадову відповідність з Керівником Центрального аероклубу ім. О.К.Антонова ТСО України.

5.9. Директор Об’єднання має право:

— у межах поточного кошторису, затвердженого Президентом, визначати порядок оплати праці співробітників Об’єднання;
— визначати правила відбору кандидатів на посади, затверджувати посадові інструкції співробітників Об’єднання;
— затверджувати правила внутрішнього розпорядку Об’єднання;
— здійснювати керівництво поточною господарською діяльністю Об’єднання;
— у межах затвердженого Загальними Зборами поточного кошторису укладати угоди;
— видавати доручення іншим особам на здійснення повноважень, які цим Статутом віднесені до компетенції Директора;
— здійснюючи надані йому цим Статутом повноваження, виступати від імені Об’єднання без доручення.

5.10. Всі питання діяльності Об’єднання, які не врегульовані цим Статутом, регулюються рішеннями Зборів або іншими внутрішніми документами, які затверджені Президентом або Директором, згідно їх повноважень.

5.11. Здійснюючи свої повноваження, Директор видає накази та розпорядження.

5.12. Контроль за діяльністю Директора та апарату по реалізації Статутних завдань та рішень Загальних Зборів членів Об’єднання здійснює Президент Об’єднання.

6. Джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна Об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних задач.

6.1. Власне майно Об’єднання складається з основних засобів, оборотних коштів, та інших цінностей, що відображені у самостійному балансі Об’єднання.

6.2. Джерелами формування майна та надходження коштів Об’єднання є:

— членські внески членів Об’єднання;
— благодійні внески державних організацій;
— надходження з державного бюджету;
— благодійні внески добродійних фондів;
— добровільні внески юридичних та фізичних осіб;
— надходження від інших видів діяльності, передбачених цим Статутом;
— надходження коштів від господарської діяльності госпрозрахункових підрозділів Об’єднання (при їх заснуванні згідно з діючим законодавством).

6.3. Об’єднання здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі до відповідних органів державної влади.

Звітність про фінансову діяльність Об’єднання перед членами Об’єднання здійснюється на Загальних Зборах.

6.4. Об’єднання на свій розсуд у межах діяльності, визначеної цим Статутом, володіє, користується та розпоряджається власним майном та коштами, вчиняючи щодо них будь-які дії, які необхідні для виконання цілей Об’єднання та не суперечать законодавству.

7. Порядок припинення діяльності Об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.

7.1. Припинення діяльності Об’єднання здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації. Реорганізація або ліквідація Об’єднання здійснюється за рішенням Загальних Зборів або арбітражного суду у випадках, що передбачені чинним законодавством. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, що обирається Загальними Зборами членів Об’єднання або призначається судом чи арбітражним судом.

7.2. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами Об’єднання.

При реорганізації Об’єднання сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.

Решта коштів та майна Об’єднання, що залишились після розрахунку з бюджетом, оплати праці працівників Об’єднання, розрахунків з кредиторами можуть використовуватися для виконання Статутних завдань і на благодійні цілі згідно з рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду направляються в доход держави. Майно, що передане Об’єднанню в користування, повертається власникові у натуральній формі без винагороди.

Підписи членів Об’єднання:

___________________ — що мешкає за адресою:

___________________ — що мешкає за адресою:

___________________ — що мешкає за адресою: