СТАТУТ
ВСЕУКРАІНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
«АЕРОКЛУБ УКРАЇНИ»

Київська область — 1998

ПРЕАМБУЛА

З метою підтримки та заохочення розвитку авіаційних видів спорту, поширення використання повітряних суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких повітряних суден та повітряних суден аматорської конструкції для задоволення потреб суспільства та особистих потреб людини, участі в регулюванні діяльності їх використання та забезпечення безпеки польотів утворюється Всеукраїнська Асоціація «Аероклуб України» (далі — Асоціація). У цьому Статуті визначено загальні правові та фінансові принципи утворення та діяльності Асоціації.

СТАТТЯ 1

1.1. Асоціація створена та діє на підставі Установчого Договору юридичних осіб (членів-засновників Асоціації) про створення та діяльність Асоціації від » 14 » липня 1998 року (надалі — Установчий Договір).

1.2. Асоціація утворюється як договірна неприбуткова організація, діяльність якої не спрямована на отримання прибутку, згідно з чинним в Україні законодавством та нормативними документами, що визначають, регулюють та обмежують юридичні права та економічну діяльність подібних організацій. Асоціація веде господарську діяльність, передбачену Установчим Договором та цим Статутом, у межах, які визначаються необхідністю функціонування органів Асоціації, її апарату, та досягнення нею поставлених цілей, зберігання, обслуговування, накопичення майна та коштів Асоціації, а також розпорядження майном та коштами Асоціації. Члени Асоціації не отримують у будь-якій формі прямого прибутку (дивідендів) від її діяльності.

1.3. У відповідності до діючого законодавства України Асоціація набуває усіх своїх прав юридичної особи з моменту її реєстрації. Асоціація має власний бюджет та може мати банківські рахунки як у національній, так і в іноземній валютах, має та використовує власну печатку, емблему, штамп, форму офіційного бланку, інші атрибути та встановлені зразки, що ухвалені Радою та зареєстровані згідно із встановленим порядком. Фонди Асоціації утворюються за рахунок членських внесків, надходжень від видів діяльності, передбачених Установчим Договором та цим Статутом, благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, надходжень з державного бюджету.

1.4. Асоціація для досягнення мети своєї діяльності та у процесі здійснення всіх видів діяльності, передбачених Установчим Договором та цим Статутом, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав та нести відповідальність, що пов’язана з її діяльністю, бути позивачем або відповідачем у суді, в арбітражному або третейському суді.

1.5. Асоціація у межах ведення господарської діяльності відповідно до п.1.2. цього Статуту, може створювати філії, представництва, інші структурні підрозділи без права юридичної особи як в Україні, так і за її межами.

1.6. Асоціація несе відповідальність за свої зобов’язання за рахунок власних коштів у відповідності до чинного в Україні законодавства. Асоціація не несе відповідальності за борги та зобов’язання своїх членів. Відповідальність та зобов’язання членів-засновників Асоціації обмежуються сумою їхніх внесків до статутного фонду Асоціації.

1.7. Асоціація веде свою документацію державною, тобто українською мовою.

1.8. Асоціація має наступну назву: Українською: «Всеукраїнська Асоціація «Аероклуб України». Англійською: » Association «Aeroсlub of Ukraine». Скорочена назва Асоціації: ААУ.

1.9. Офіційно зареєстрованою юридичною адресою Асоціації слід вважати : 255500, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.П.П.Борщагівка, аеродром «Чайка».

1.10. Асоціація створюється на невизначений термін.

СТАТТЯ 2

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є розвиток авіаційних видів спорту в Україні та забезпечення безпеки польотів повітряних суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких повітряних суден та повітряних суден аматорської конструкції, участь в регулюванні діяльності по їх використанню для задоволення потреб суспільства та особистих потреб людини.

2.2. Основними завданнями Асоціації є:

2.2.1. Пропаганда та популяризація авіаційного спорту в Україні, підвищення його ролі у всебічному та гармонічному розвитку особи, формування здорового способу життя, залучення молоді до занять авіаційними видами спорту, її патріотичного виховання, поширення використання повітряних суден для задоволення особистих потреб людини та потреб суспільства.

2.2.2. Здійснення початкової підготовки та удосконалення майстерності авіаційних спортсменів, пілотів-аматорів та іншого авіаційного персоналу з напрямків своєї діяльності.

2.2.3. Розробка та удосконалення системи підготовки висококваліфікованих фахівців: авіаційних спортсменів, тренерів, суддів, пілотів-аматорів та іншого авіаційного персоналу.

2.2.4. Участь у формуванні та підготовці національних збірних команд з авіаційних видів спорту.

2.2.5. Забезпечення безпеки польотів повітряних суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких повітряних суден, повітряних суден аматорської конструкції, парашутних стрибків та ефективного використання повітряного простору повітряними суднами даної галузі.

2.2.6. Участь у створенні і розвитку (за дорученням Державної авіаційної адміністрації України) національної системи сертифікації та регулювання діяльності в галузі використання повітряних суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких повітряних суден та повітряних суден аматорської конструкції.

2.2.7. Участь в розробці авіаційних правил та інших нормативних документів регулювання діяльності цивільної авіації України з визначеної тематики.

2.2.8. Розробка та впровадження документів, що регламентують авіаційну діяльність організацій та об’єднань — членів Асоціації, в межах повноважень, визначених чинним законодавством або делегованих уповноваженим органом.

2.2.9. Здійснення контролю за діяльністю членів Асоціації по забезпеченню безпеки польотів в межах своїх повноважень.

2.2.10.Взаємодія з розробниками та виробниками авіаційної техніки і здійснення, в межах своїх повноважень, контролю на відповідність діючим нормативам якості надлегких повітряних суден і іншої спортивної авіаційної техніки з метою створення конкурентноздатних її зразків та забезпечення безпеки польотів.

2.2.11. Надання допомоги державним та громадським організаціям при ліквідації наслідків стихійного лиха.

2.2.12. Надання допомоги державним та громадським організаціям у вирішенні народногосподарчих завдань при наявності відповідних дозволів уповноваженого органу виконавчої влади з питань цивільної авіації та використання повітряного простору.

2.2.13. Розвиток і зміцнення зв’язків з національними та міжнародними спортив- ними федераціями, ассоціаціями,об’єднаннями,іншими спортивними організаціями, сприяння активній діяльності федерацій авіаційних видів спорту в міжнародних спортивних організаціях та об’єднаннях.

2.2.14. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази авіаційного спорту.

2.2.15. Участь в інформаційній діяльності з метою поширення та пропаганди в Україні та за її межами національних авіаційних досягнень і традицій.

2.2.16. Надання організаційної та учбово-методичної допомоги авіаційним організаціям та об’єднанням в підготовці авіаційних спортсменів, пілотів- аматорів.

2.2.17. Організація та проведення національних та міжнародних змагань з авіаційних видів спорту, показових авіаційних виступів, авіаційно-технічних виставок, конкурсів , тощо.

2.2.18. Вирішення питань правового та соціального захисту членів Асоціації, спортсменів, тренерів, суддів, пілотів-аматорів, інших спеціалістів, турбота про ветеранів авіаційного спорту.

2.3. Основні напрямки діяльності Асоціації :

2.3.1. Розробляти та впроваджувати заходи з питань забезпечення безпеки польотів повітряних суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких повітряних суден та повітряних суден аматорської конструкції, контролювати рівень безпеки польотів в даній галузі серед членів Асоціації в межах своїх повноважень.

2.3.2. Розробляти та впроваджувати комплексну програму розвитку авіаційного спорту.

2.3.3. Проводити початкову підготовку авіаційних спортсменів, пілотів-аматорів і авіаційного персоналу з напрямків своєї діяльності та удосконалювати їх майстерність.

2.3.4. Приймати участь у формуванні з найкращих спортсменів національних збірних команд з авіаційних видів спорту і проведенні їх підготовки для участі в міжнародних змаганнях.

2.3.5. Створювати та організовувати роботу авіаційних навчальних закладів, сертифікаційних центрів з напрямків своєї діяльності в межах своїх повноважень.

2.3.6. Приймати участь у проведенні обліку та сертифікації аеродромів, авіаційної техніки, авіаційних спортсменів, авіаційного персоналу та авіаційних організацій членів Асоціації з напрямків своєї діяльності в межах своїх повноважень.

2.3.7. Спільно з органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями проводити виховання членів Асоціації у дусі патриотизму, готовності до захисту Батьківщини, брати участь у початковій підготовці авіаційних фахівців для Збройних Сил та цивільної авіації України.

2.3.8. Заохочувати молодь до авіаційної творчості, винахідницької та раціоналізаторської діяльності. Проводити творчі конкурси.

2.3.9. Здійснювати необхідну господарську діяльність з метою забезпечення виконання статутних завдань Асоціації згідно чинного законодавства.

2.3.10. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з питань спортивної та аматорської тематики згідно чинного законодавства.

2.3.11. Створювати і вдосконалювати навчально-матеріальну, авіаційно-спортивну та авіаційно-технічну базу для виконання авіаційної діяльності та технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки.

2.3.12. Здійснювати технічну експлуатацію, виробництво, технічне обслуговування, ремонт та реалізацію авіаційної техніки і комплектуючих виробів до неї згідно чинного законодавства.

2.3.13. Допомагати своїм членам в організації спортивних польотів, парашутних стрибків, а також авіаційних перевезень і робот при наявності відповідних дозволів уповноваженого органу виконавчої влади з питань цивільної авіації та використання повітряного простору.

2.3.14. Організовувати, проводити та приймати участь в показових авіаційних виступах, авіаційно-технічних виставках, конкурсах, ярмарках, семінарах, аукціонах, міжнародних змаганнях з авіаційних видів спорту, тощо.

2.3.15. Організовувати та приймати участь в здійсненні авіатуристичної діяльності, перельотів, наданні авіаційних платних послуг установам, підприємствам, населенню при наявності відповідних дозволів уповноваженого органу виконавчої влади з питань цивільної авіації та використання повітряного простору.

2.3.16. Здійснювати спортивно-оздоровчу та медично-профілактичну діяльність.

2.3.17. Надавати послуги в галузі реклами, інформації та видавництва.

2.3.18. Напрямки діяльності, що потребують ліцензування, виконуються після одержання відповідних ліцензій.

2.3.19. Авіаційні перевезення та авіаційні роботи виконуються при наявності відповідних дозволів уповноваженого органу виконавчої влади з питань цивільної авіації та використання повітряного простору.

2.4. Асоціація не має права втручатись у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її членів. Контроль та забезпечення виконання вимог авіаційних нормативних документів та безпеки польотів серед своїх членів Асоціація проводить в межах своїх повноважень.

2.5. Авіаційна діяльність Асоціації здійснюється згідно чинного авіаційного законодавства України під наглядом Державної Авіаційної Адміністрації України та керівних органів Асоціації.

СТАТТЯ 3

3.1. Членами Асоціації можуть бути юридичні особи України, які діють на підставі власних Статутів, що затверджені іх засновниками (власниками), та які повинні:

3.1.1.Здійснювати діяльность в галузі авіаційних видів спорту та використання повітряних суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких повітряних суден та повітряних суден аматорської конструкції, іншіх напрямків авіаційної діяльності;

3.1.2. Виконувати вимоги Статуту Асоціації та інших документів Асоціації, які приймаються у відповідності з Установчим Договором та Статутом Асоціації.

3.2. Число членів Асоціації не обмежується.

3.3. Будь-яка юридична особа, яка відповідає вимогам статті

3.1. може бути членом Асоціації при умові що вона:

а) подала до Ради Асоціації письмову заяву з проханням прийняти її до складу членів Асоціації, у якій, зокрема, письмово підтвердила згоду з Статутом Асоціації;

б) прийнята до складу членів Асоціації рішенням Ради Асоціації. Рішення Ради про прийняття нового члена Асоціації приймається простою більшістю голосів членів Ради та схвалюється Загальними Зборами членів Асоціації.

3.4. Фізичні особи можуть бути членами Асоціації через членство в юридичних особах — членах Асоціації (через федерації по видах авіаційного спорту, авіаційні спортклуби, інші авіаційні організації тощо).

3.5. Асоціація об’єднує та координує діяльність авіаційно-спортивних організацій, федерацій з авіаційних видів спорту, розробників, виробників, власників та користувачів повітряних суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких повітряних суден та повітряних суден аматорської конструкції, розробляє внутрішні нормативні документи та приймає участь в розробці та удосконаленні державних авіаційних нормативних Правил з напрямків своєї діяльності в межах своїх повноважень.

3.6.Керівник юридичної особи — члена Асоціації представляє інтереси цієї особи на Загальних Зборах членів Асоціації, засіданнях Ради та інших керівних органів, зазначених у цьому Статуті. Керівник члена Асоціації має право бути присутнім на зборах персонально або доручати робити це його заступникові, що ним призначається, або іншій призначеній ним особі. Такі заступники та інші призначені особи повинні мати офіційний документ, що засвідчує іх повноваження, виданий відповідним керівним органом юридичної особи, що є членом Асоціації. Термін дії цього документу не може перевищувати одного календарного року з моменту його видачі.

3.7. Усі члени Асоціації мають права:

а) брати участь в усіх заходах Асоціації, висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Асоціації та послуг, що їх надає Асоціація;

б) брати участь у виборах виконавчих та інших органів Асоціації, висувати свою власну та інші кандидатури та бути обраним до органів, створених Асоціацією;

в) звертатись до Асоціації за допомогою щодо захисту своїх інтересів та за іншою підтримкою їхньої діяльності, при цьому зазначені захист та допомога мають не виходити за межі мети та видів діяльності Асоціації, встановлених Статутом та іншими документами Асоціації;

г) виходити з Асоціації у будь-який час за письмовою заявою.

3.8. Усі члени Асоціації зобов’язані:

а) діяти у повній відповідності до цілей та завдань Асоціації, що визначені Статутом;

б) своєчасно сплачувати членські внески в розмірах, встановлених рішенням Загальних Зборів членів Асоціації.

3.9. Усі члени Асоціації повинні у своїй діяльності сприяти виконанню статутних завдань Асоціації, додержуватись вимог Статуту та діючих нормативних авіаційних документів.

3.10. Права та привілеї будь-якого члена Асоціації ні в який спосіб не можуть бути передані або делеговані іншій юридичній особі.

3.11. Рішення про припинення будь-якого членства в Асоціації (про виключення члена з Асоціації) може бути прийняте у випадках невиконання членом його обов’язків, втрати ділових контактів із Асоціацією, у разі порушення Статуту та діючих нормативних авіаційних документів або добровільно за власною письмовою заявою. Рішення про виключення члена Асоціації приймається на засіданнях Ради Асоціації не менше, ніж 2/3 голосів членів Ради, та схвалюється більшістю учасників Загальних Зборів.

3.12. Рішення щодо щорічних членських внесків має бути запропоновано Радою Асоціації та затверджено Загальними Зборами.

СТАТТЯ 4

4.1. Вищим керівним органом управління діяльністю Асоціації є Загальні Збори членів Асоціації (надалі — Збори). Вони складаються з представників членів Асоціації та правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації. Члени Асоціації беруть участь у Зборах в особі своїх представників. Представництво членів Асоціації на Зборах може бути постійним або кооптованим за дорученням на виз-начений період. Член Асоціації може зробити заміну свого представника у будь який час. Заяву про таку заміну треба подати завчасно до Ради Асоціації згідно з вимогами Статуту (ст. 3.6. ).

4.2. Кожний член Асоціації має на Зборах один голос, і якщо це не визначено іншими положеннями Установчого Договору або Статуту, простої більшості голосів членів Асоціації, що були присутні на Зборах, має бути достатньо для вирішення любого питання або результатів голосування. При однаковій кількості голосів пріоритет віддається рішенню, за яке голосував представник ЦК ТСО України.

4.3. Щонайменше одні Збори (щорічні Збори) мають проводитися кожного календарного року. Період часу між проведенням попередніх та наступних щорічних Зборів не може перевищувати п’ятнадцять місяців. Рішення про час та місце проведення Зборів має бути прийняте та доведене до усіх членів Асоціації Радою Асоціації. Щорічні Збори вважаються правомочними у разі присутності принаймні 50 (п’ятидесяти) відсотків членів Асоціації, зареєстрованих на час проведення Зборів. Рішення щодо змін розмірів членських внесків приймаються згідно із пунктом 3.12. Статуту.

4.4. Виключною компетенцією щорічних Зборів є:

а) схвалення та внесення змін до Статуту Асоціації, а також визначення головних напрямків діяльності Асоціації;

б) схвалення бюджету Асоціації;

в) обрання та зміщення з посад членів Ради та членів Ревізійної Комісії;

г) схвалення річних звітів про результати діяльності Асоціації, що готуються Радою;

д) схвалення звітів та висновків Ревізійної Комісії;

е) схвалення рішень Ради щодо прийому до Асоціації нових членів та виключення існуючих членів з Асоціації;

ж) прийняття рішень щодо припинення діяльності Асоціації, призначення Ліквідаційної Комісії та схвалення ліквідаційного балансу. Виконуючи свої повноваження щорічні Збори приймають рішення, які мають бути викладені у протоколі відповідних Зборів.

4.5. Зміни у Статуті можуть прийматися за згодою простої більшості усіх присутніх на Загальних Зборах членів Асоціації.

4.6. Окрім щорічних Зборів Асоціації можуть скликатися надзвичайні або позачергові збори. Рішення про скликання позачергових зборів приймає Рада Асоціації.

4.7. Позачергові збори можуть бути скликані також на вимогу не менше 20 відсотків від загальної кількості членів, які подають до Ради відповідну письмову заяву про скликання.

4.8. Письмове повідомлення про щорічні Збори та про позачергові збори із зазначенням місця, дати та часу проведення зборів, загального опису справи, що розглядатиметься, робиться принаймні за 21 (двадцять один) день тим особам, які за цим Статутом мають право одержувати від Асоціації такі повідомлення. Повідомлення про збори може бути здійснені поштою, телефоном або факсом, тощо. Не допускається несвоєчасне повідомлення або відсутність повідомлення члену Асоціації про проведення зборів.

4.9. У разі, якщо збори скликаються для виборів Ради, письмові повідомлення про це вручаються принаймні за 35 (тридцять п’ять) днів кожному члену Асоціації. У повідомленні зазначається місце, день проведення зборів, число вакансій у Раді та інших органах, які мають бути заповнені під час цих Зборів.

4.10. Повідомлення членам Асоціації передається персонально або надсилається поштою за рахунок Асоціації на адресу зареєстрованого члена.

4.11. Якщо випадково повідомлення про Збори не буде надіслано, або особа, що мала його отримати, випадково його не отримає, це не може бути підставою для того, щоб будь-яка прийнята зборами резолюція або процедура вважалася недійсною.

4.12. Всі питання діяльності Асоціації, які не врегульовані цим Статутом, регулюються рішенням Зборів, що потім доводиться нею до відома кожного члена Асоціації.

СТАТТЯ 5

5.1. Керівництво поточною діяльністю Асоціації здійснюється її виконавчим органом — Радою Асоціації, яка обирається Загальними Зборами членів Асоціації. Раду Асоціації очолює Президент Асоціації, що обирається Радою за згодою з Державною Авіаційною Адміністрацією України та Центральним Комітетом Товариства Сприяння Обороні України. Термін та умови обрання Президента Асоціації обмежуються терміном його перебування на посаді члена Ради. Президент Асоціації без доручення представляє Асоціацію у відносинах з іншими організаціями, урядом, тощо.

5.2. Рада Асоціації здійснює керівництво діяльністю Асоціації у межах компетенції, визначеної цим Статутом. Вибори членів Ради Асоціації проводяться один раз на чотири роки на на чергових щорічних Зборах Асоціації. Рішення про порядок виборів членів Ради приймається Зборами.

5.3. Якщо Збори не приймуть іншого рішення, Рада обирається з 9-ти членів Асоціації, при цьому половина членів Ради плюс один член Ради обираються Зборами з членів-засновників Асоціації.

5.4. Рада простою більшістю голосів членів Ради може вводити будь-якого члена Асоціації, що здатний працювати, керуючись цим Статутом, до складу членів Ради, щоб заповнити тимчасову вакансію, за умови, що не буде перевищено максимально припустимої кількості членів Ради.

5.5. Якщо у складі Ради залишиться менш як 5 (п’ять) членів, вони правомочні діяти як члени Ради лише задля заповнення вакансій або для скликання Зборів, а усі інші їхні дії як членів Ради не можуть визначатися правомочними.

5.6. До компетенції Ради Асоціації відноситься таке:

 • розробляти та затверджувати внутрішні положення, що регулюють роботу Асоціації та управління нею;
 • приймати в Асоціацію нових членів та виключати існуючих членів з Асоціації на умовах та в порядку, що передбачений цим Статутом з наступним схваленням рішень про прийом та виключення членів Асоціації Загальними Зборами;
 • готувати проект бюджету (кошторису витрат) Асоціації на наступний рік, звіти про виконання планів Асоціації у тому числі бюджету Асоціації, а також інші документи на затвердження Зборів;
 • публікувати звіти про діяльність та резолюції Асоціації;
 • приймати рішення про склад робочих груп, комісій та підкомісій Ради, а також про надання прав структурним підрозділам Асоціації та делегування необхідних повноважень щодо діяльності, яку вони виконують;
 • створювати робочі групи, комісії та підкомісії Асоціації та керувати їхньою діяльністю, призначати підкомісії Ради та визначати їхні обов’язки;
 • затверджувати оперативний кошторис, який складений на підставі затвердженого Зборами бюджету Асоціації, здійснювати нагляд за виконанням затверджуваного оперативного кошторису;
 • використовуючи апарат Асоціації готувати, скликати та проводити Збори Асоціації;
 • забезпечувати виконання рішень Зборів;
 • на підставі затверджених Зборами основних напрямків діяльності Асоціації затверджувати плани діяльності та послуг, що здійснює та надає Асоціація;
 • координувати діяльність авіаційно-спортивних організацій, федерацій з авіаційних видів спорту, розробників, виробників, власників та користувачів повітряних суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких повітряних суден та повітряних суден аматорської конструкції;
 • розробляти внутрішні та приймати участь в розробці та удосконаленні державних авіаційних нормативних Правил, а також розробляти, затверджувати та впроваджувати методи контролю за виконання цих норм членами та потенційними членами Асоціації;
 • затверджувати господарські угоди Асоціації на суму, що перевищує 3000 доларів США або еквівалентну суму у національній валюті України;
 • затверджувати штатний розклад апарату Асоціації;
 • приймати рішення з інших питань, що не входять згідно з цим Статутом до компетенції інших органів Асоціації. Здійснюючи свої повноваження Рада приймає рішення, які мають бути викладені у протоколі відповідного засідання Ради.

5.7. Порядок роботи Ради Асоціації, у тому числі порядок проведення нею засідань та прийняття рішень визначається Положенням про Раду Асоціації, яке затверджується Зборами.

5.8. Рада може на свій розсуд запропонувати посади Віце-президентів Асоціації особам, які обрані на посаду члена Ради, на термін та за умов, як і обраний Президент Асоціації.

5.9. Президент та Віце-Президенти набувають своїх повноважень від дати, коли вони були обрані Радою.

5.10.Головні обов’язки Президента та Віце-Президентів визначаються цим Статутом. Інші обов’язки Президента та Віце-Президентів можуть визначатися Загальними Зборами та Радою. У випадку рівної кількості голосів на засіданнях Ради Президент має право другого, вирішального голосу.

5.11. Безпосереднє виконання завдань Асоціації здійснює апарат Асоціації, який складається із співробітників Асоціації та очолюється Президентом Асоціації. Кількісний склад апарату Асоціації, умови та порядок його оплати та інші питання роботи апарату Асоціації визначається у порядку, що встановлений цим Статутом, а також іншими документами Асоціації, передбаченими її Статутом. . Співробітники апарату Асоціації працюють на умовах трудового договору, укладеного ними з Асоціацією та приймаються на роботу Президентом Асоціації, дотримуючись поточного кошторису, схваленого Зборами та затвердженого Радою. Кандидати на керівні посади апарату Асоціації з авіаційних напрямків мають бути погоджені на посадову відповідність з Державною Авіаційною Адміністрацією України згідно з чинним порядком.

5.12. Президент Асоціації, крім того:

 • у межах поточного кошторису, затвердженого Радою, визначає порядок оплати праці співробітників Асоціації;
 • визначає правила відбору кандидатів на посади Асоціації, затверджує посадові інструкції співробітників Асоціації;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку Асоціації;
 • здійснює керівництво поточною господарською діяльністю Асоціації;
 • у межах затвердженого Радою поточного кошторису укладає угоди;
 • видає доручення іншим особам на здійснення повноважень, які цим Статутом віднесені до компетенції Президента.

5.13. Президент Асоціації, здійснюючи надані йому цим Статутом повноваження, виступає від імені Асоціації без доручення.

5.14. Всі питання діяльності Асоціації, які не врегульовані цим Статутом, регулюються рішеннями Зборів за іншими внітрішніми документами, які затверджені Радою.

5.15. Здійснюючи свої повноваження, Президент видає накази та розпорядження.

5.16. Контроль за діяльністю Ради Асоціації здійснюється Ревізійною комісією з трьох членів, яка обирається Загальними Зборами членів Асоціації з числа її членів. Вибори членів Ревізійної комісії проводяться один раз на чотири роки на чергових щорічних Зборах Асоціації. Рішення про порядок виборів членів Ревізійної комісії приймається Зборами.

5.17. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Ради Асоціації по реалізації Статутних завдань та рішень Загальних Зборів членів Асоціації та в своїй діяльності підпорядкована виключно Загальним Зборам членів Асоціації.

5.18. Заповнення вакансій членів Ревізійної комісії протягом чотирьохрічного періоду проводиться на наступних Загальних Зборах членів Асоціації.

СТАТТЯ 6

6.1. Власне майно Асоціації складається з основних засобів та оборотних коштів, та інших цінностей, що відображені у самостійному балансі Асоціації.

6.2. Джерелами формування майна Асоціації є:

 • членські внески;
 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 • надходження від видів діяльності, передбачених Установчим Договором та цим Статутом;
 • надходженя з державного бюджету.

6.3. Асоціація на свій розсуд у межах діяльності, визначеної Установчим Договором та цим Статутом, володіє, користується та розпроряджається власним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які необхідні для виконання цілей Асоціації.

СТАТТЯ 7

7.1. Ліквідація Асоціації проводиться за рішенням Загальних Зборів членів Асоціації або за рішеннями суду чи арбітражного суду у випадках, що передбачені чинним законодавством. Ліквідація Асоціації проводиться ліквідаційною комісією, що обирається Загальними Зборами членів Асоціації або призначається судом чи арбітражним судом.

7.2. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Асоціації.

7.3. Порядок і строк ліквідації встановлюється Загальними Зборами членів Асоціації, судом або арбітражним судом.

7.4. Ліквідаційна комісія до закінчення строку ліквідації Асоціації підлягає контролю Ревізійної комісії Асоціації.

7.5. Решта коштів та майна Асоціації, що залишилась після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Асоціації, розрахунків з кредиторами, можуть перерозподілятися між членами Асоціації та(або) використовуватися для виконання Статутних завдань і на благодійні цілі згідно з рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду направляються в доход держави. Майно, що передане Асоціації в користування, повертається власникові у натуральній формі без винагороди.